back to home dude

Chê độ phong kiến 3

Chê độ phong kiến 3

về Chê độ phong kiến 3

Thành phố bị tấn công và bạn được yêu cầu giúp đỡ bảo vệ thành phố. Hãy bắt đầu cuộc chiến và đánh bại kẻ thù. Bạn sẽ nhận thấy mình có kĩ năng mới sau mỗi cuộc chiến.