back to home dude

Chạy xe quốc lộ

Chạy xe quốc lộ

về Chạy xe quốc lộ

Bạn đang ở tương lai, thời điểm mà mọi người lái những chiếc xe mới nhất, hiện đại nhất. Bạn nhận được nhiệm vụ mang tài liều tới 1 nơi bí mật. Vấn đề bạn gặp phải là lộ trình bạn bạn phải theo nằm trên xa lộ. Hãy tránh tất cả xe và đến nơi an toàn thật nhanh.