back to home dude

Chạy trốn khỏi cái chết

Chạy trốn khỏi cái chết

về Chạy trốn khỏi cái chết

Hãy trốn ra khỏi phòng thí nghiệm đáng sợ thật nhanh chóng vì cái chết đang tới gần.