back to home dude

Chạy trốn khỏi cái bóng

Chạy trốn khỏi cái bóng

Về Chạy trốn khỏi cái bóng

Hãy trốn thoát khỏi cái bóng và chạy vào chỗ sáng.