back to home dude

Chạy trên trời

Chạy trên trời

về Chạy trên trời

Chạy trên những viên đá và cố gắng chụp khi chúng rơi xuống. Bạn sẽ cần càng nhiều càng tốt để xây dựng tòa nhà chọc trời của bạn. Cẩn thận trên đường và chắc chắn rằng bạn sẽ nhảy vào đúng thời điểm!