back to home dude

Chạy lụt

Chạy lụt

về Chạy lụt

Những con sóng đang tiến đến gần. Bạn phải tránh xa những con sóng này bằng cách nhảy ra xa chúng kịp lúc.