back to home dude

Chạy cùng Mage

Chạy cùng Mage

về Chạy cùng Mage

Hãy chạy thoát thân và tránh xa móng vuôt con chiem độc ác khổng lồ. Bạn phải thu thập năng lượng và xu để có được năng lực mới và làm chậm con chim đó.