back to home dude

Chạy Chim Chạy

Chạy Chim Chạy

về Chạy Chim Chạy

Giúp chú chim chạy lâu nhất có thể! Công việc của bạn là nhấn nút đúng lúc để chú chim nhảy lên. Bạn có thể tránh tất cả những vật cản và đạt được điểm số cao nhất không?