back to home dude

Chất hàng lên xe 1

Chất hàng lên xe 1

về Chất hàng lên xe 1

Hãy đặt những thùng gỗ vào xe tải theo đúng hình dạng được yêu cầu. Dùng cẩu để nhấc những thùng hàng và hãy ra khỏi xe tải sau khi làm xong để xe có thể đi.