back to home dude

Chance A Lot

Chance A Lot

về Chance A Lot

Công việc của bạn là giúp cho chàng hiệp sĩ nhỏ này trở thành một vị vua! Nhấp vào những vật thể khác nhau, vận dụng chúng để đi qua những môi trường khác nhau. Đánh bại tháp quỷ thần và mở ra cấp độ kế tiếp!