back to home dude

Causality 1

Causality 1

về Causality 1

Mục tiêu của trò chơi này là tạo ra những tai nạn tình cờ để giết tất cả những người dân của mỗi cấp độ bắng cách vận dụng môi trường. Nhớ là những sự kiện này được mở ra theo đúng trình tự, nếu không một người nào đó sẽ bị nghi ngờ.