back to home dude

Câu chuyện nhà nông

Câu chuyện nhà nông

về Câu chuyện nhà nông

Bạn sẽ giúp người nông dân này sữa sang lại nông trại của ông ta chứ? Tìm kiếm những dụng cụ thích hợp và bắt đầu. Sử dụng số tiền mà bạn có được để sữa chữa nông trại và trả nợ vay mượn.