back to home dude

Cậu bé hỏa lực 2

Cậu bé hỏa lực 2

về Cậu bé hỏa lực 2

Hãy làm tổn thương những người ngoài hành tinh càng nhiều càng tốt! Di chuyển súng ca nông sát tường và rải mìn trên mặt đất, hãy khôn khéo để chúng tự đi vào cái bẫy của bạn!