back to home dude

Cắt và kéo

Cắt và kéo

Về Cắt và kéo

Chác chắn là ông mặt trời rơi một cách an toàn vào các lỗ màu đen an toàn. Cắt nhỏ các cây và dây để dẹp lối đi