back to home dude

Cắt sợi dây: Vượt thời gian

Cắt sợi dây: Vượt thời gian

về Cắt sợi dây: Vượt thời gian

Những con quỷ nhỏ này là những nhà du hành vượt thời gian. Bên cạnh đó, chúng đang cảm thấy vô cùng đói. Vậy nên chúng phải được ăn. Cắt những sợi dây và cho những con quỷ nhỏ ăn. Cảm ơn bạn!