back to home dude

Cat God vs Sun King

Cat God vs Sun King

Về Cat God vs Sun King

Bạn là chú mèo của chúa và hãy ngăn đội quân của vua mặt trời này lại trước khi chúng hoàn thành việc xây dựng của chúng! Như là một chúa trời, bạn có thể sử dụng những năng lượng đặc biệt khác nhau để tiêu diệt nhân loại. Sau mỗi cấp độ bạn có thể mua thêm những nâng cấp mới để tăng cường thêm năng lượng của bạn.