back to home dude

Castle Wars 2

Castle Wars 2

về Castle Wars 2

Sử dụng hết khả năng của bạn để bảo vệ chính bạn và cùng lúc tấn công kẻ thù. Những trái bom, bức tường và thầy phù thủy chỉ là vài phương pháp mà bạn có thể áp dụng được.