back to home dude

Castle Clout 3

Castle Clout 3

Về Castle Clout 3

Tiêu hủy tòa lâu đài và những người trong đó bằng cách phóng những viên đá theo đúng gốc độ và gây thiệt hại lớn.