back to home dude

Carom

Carom

về Carom

Bắn những quả bóng màu xanh chống lại tất cả các quả bóng màu đỏ trong một phát để tiếp tục cấp độ tiếp theo.