back to home dude

Cardmania Pyramid Solitaire

Cardmania Pyramid Solitaire

về Cardmania Pyramid Solitaire

Kết nối các thẻ để đủ 13 điểm. Sử dụng những lá trên bộ bài khi bạn đang bí.