back to home dude

Captain SteelBounce

Captain SteelBounce

về Captain SteelBounce

Trong phiên bản hiện đại của trò chơi Arkanoid, bạn đang phải giúp thuyền trưởng SteelBounce! sử dụng chuột vi tính để di chuyển bánh lái và những trái banh lửa khác nhau để tiêu hủy toàn cấp độ!