back to home dude

Chỉ Huy Rogers: Bảo Vệ Karmax

Chỉ Huy Rogers: Bảo Vệ Karmax

Về Chỉ Huy Rogers: Bảo Vệ Karmax

Chỉ Huy Rogers là chỉ huy bảo vệ của Karamax-3. Hành tinh đang bị tấn công. Hàng ngàn tên lửa đang được phóng về phía hành tinh. Đã đến lúc để Chỉ Huy Rogers bảo vệ căn cứ nhà của ông ấy. Đó không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Xoay khẩu pháo và hãy chắc chắn bạn bắn vào những tên lửa đang lao tới. Sửa chữa những tòa nhà bị phá hủy nặng nề.