back to home dude

Căn Phòng Của Người Theo Dõi

Căn Phòng Của Người Theo Dõi

Về Căn Phòng Của Người Theo Dõi

Bạn thức dậy trong một căn phòng. Bạn không biết bạn đã đến đây bằng cách nào. Bạn chỉ biết rằng, bạn muốn thoát ra khỏi đây. Tìm kiếm trong căn phòng. Tìm kiếm tất cả mọi thứ. Tìm kiếm mạng sống của bạn.