back to home dude

Cảm ơn những chiếc xe tăng

Cảm ơn những chiếc xe tăng

về Cảm ơn những chiếc xe tăng

Lập nên một đội quân gồm những chiếc xe tăng và đánh bại kẻ thù của bạn.