back to home dude

Call of War 1942

Call of War 1942

Về Call of War 1942

Chiến đấu cho vinh quang! Bắt đầu tìm kiếm những nguồn lực, huấn luyện đội quân của bạn và bắt đầu trận chiến chống lại những đội quân khác để chiếm lấy những vùng đất của họ.