back to home dude

Cable Capers 2

Cable Capers 2

về Cable Capers 2

Giúp Arnold thoát đường ngầm bằng cách giết chết những con rồng với những cái cáp. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.