back to home dude

Cá robot

Cá robot

về Cá robot

Hãy ăn những con cá nhỏ hơn để trở nên to hơn. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau khi chơi.