back to home dude

Cá lớn ăn cá bé

Cá lớn ăn cá bé

Về Cá lớn ăn cá bé

Hãy ăn cá nhỏ để trở thành cá lớn. Bạn cũng cần cẩn trọng hơn với những con cá lớn hơn bạn, vì chúng sẽ ăn bạn. Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút trình điểm.