back to home dude

Bump Copter 2

Bump Copter 2

Về Bump Copter 2

Điều khiển trực thăng của bạn với lá cờ đỏ để đến cấp độ tiếp theo. Hãy chắc chắn rằng bạn không đâm vào bất cứ điều gì.