back to home dude

Build & Destroy Live

Build & Destroy Live

về Build & Destroy Live

chọn đúng vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy tháp của kẻ thù. Bảo vệ tháp của chính mình và xây dựng lại nó kịp lúc.