back to home dude

Xây-Thật-Nhiều 3: Hộ Chiếu đến Châu Âu

Xây-Thật-Nhiều 3: Hộ Chiếu đến Châu Âu

Về Xây-Thật-Nhiều 3: Hộ Chiếu đến Châu Âu

Xây, sửa và bán những ngôi nhà. Hãy cố gắng đạt được mục tiêu của bạn. Bạn có phải là một thương gia giỏi?