back to home dude

Bubble Sky

Bubble Sky

Về Bubble Sky

Hãy tạo ra các chùm bóng cùng màu nhau bằng cách bắn những quả bóng màu lên trời. Bạn sẽ kết thúc được cấp độ một cách nhanh chóng nếu bạn tạo những chùm bóng to để chúng có thể nổ cùng một lúc!