back to home dude

Bubble hit: giáng sinh

Bubble hit: giáng sinh

về Bubble hit: giáng sinh

Phiên bản này là dành cho lễ giáng sinh. Hãy làm cho ít nhất 3 quả chuông hoặc trái bóng cùng màu đặt cạnh nhau để ghi điểm.