back to home dude

Bubble Girl

Bubble Girl

về Bubble Girl

Bắn vào những bong bóng cùng màu để tạo thành một nhóm gốm 3 hay những cái giống nhau. Cẩn thận, vòng tròn bong bóng xoay và những bong bóng mới sẽ xuất hiện từ mọi hướng.