back to home dude

Bubble Buster

Bubble Buster

về Bubble Buster

Thật nhanh tay trong khi chọn 3 hay nhiều những trái banh có sắc màu giống nhau. Cẩn thận, vì những nhóm banh mới sẽ xuất hiện liên tục.