back to home dude

Bubble Blob

Bubble Blob

về Bubble Blob

Cố gắng tạo ra nhóm của ba trong số các hình dạng tương tự để giành chiến thắng mỗi cấp.