back to home dude

Bubble Academy

Bubble Academy

về Bubble Academy

Đây là một trong những trò chơi bắn bóng. Bạn có thể loại bỏ bớt số bóng bằng cách kết hợp ba hoặc bốn quả bóng cùng màu với nhau không? Hãy nhìn cẩn thận xem bạn bắn được bao nhiêu quả bóng và bạn đã sử dụng quả bóng màu gì làm quả bóng đặc biệt nhé.