back to home dude

Bầu chọn Obama

Bầu chọn Obama

về Bầu chọn Obama

Bắt đầu một cuộc bầu chọn cho Obama chiến thắng Hillary Clinton với số phiếu bầu cao nhất và chơi một trò chơi với những bong bóng của mỗi tiểu bang.