back to home dude

Bricks Breaking 2

Bricks Breaking 2

về Bricks Breaking 2

Tạo thành một nhóm gồm 3 hay nhiều những màu giống nhau và làm chúng biến mất. Khi bạn tạo được một nhóm gồm ít nhất 15 cái có màu giống nhau, bạn sẽ ghi được một quả bom.