back to home dude

Break a Wish

Break a Wish

về Break a Wish

Gia đình Pixies đang chia điểm ảnh trên vùng đất thần tiên. Dừng họ lại bằng cách tung Timmy Turner chống đối lại những viên gạch của Cosmo và Wanda sao cho họ không để cho Timmy bị té ngã!