back to home dude

Brave Harp

Brave Harp

về Brave Harp

Và lần nữa những con quái vật hung ác muốn tiêu hủy đất nước của bạn. Nhưng bạn không hề sợ hãi...bắn những con quái vật này.