back to home dude

Box Head: More Rooms

Box Head: More Rooms

về Box Head: More Rooms

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: loại bỏ tất cả zombi. Tuy nhiên, chúng tới từ mọi nơi. Vì thế hãy nhanh tay, nhắm chuẩn và bắn.