back to home dude

Bowling 2

Bowling 2

về Bowling 2

Hãy làm đổ các trái bowling ra khỏi vòng tròn. Bạn sẽ được điểm với những trái ở ngoài vòng tròn hoàn toàn.