back to home dude

Bow Shooting

Bow Shooting

Về Bow Shooting

bạn có thể điều khiển cung và tên không? sử dụng chuột vi tính để nhắm và cố gắng bắn vào trúng những tiêu điểm khác nhau. Nhắm vào những bông hồng.