back to home dude

Bounzy 2

Bounzy 2

Về Bounzy 2

Hãy săn zombie. Bạn phải nhắm chuẩn và đánh vào đầu chúng hoặc dùng lựu đạn làm nổ tung chúng. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa