back to home dude

Boss Slayer

Boss Slayer

Về Boss Slayer

bạn đã có 12 ngày để tham dự vào 10 chiếc phi thuyền khổng lồ. Tránh tất cả những cuộc tấn công đang tới dần và mua thêm những bộ phận cải tiến mới cho chiếc phi thuyền của bạn với số tiền bạn kiếm được.