back to home dude

Bonkers Conkers 2

Bonkers Conkers 2

về Bonkers Conkers 2

Đánh ngã ông tiều phu bằng cách ném những hạt dẻ vào họ! Sử dụng những loại hạt khác nhau để vượt qua tất cả các thử thách.