back to home dude

Bóng Inca

Bóng Inca

Về Bóng Inca

Nhắm và bắn. Không để cho quả bóng chạm hộp sọ. Sắp xếp bộ hai hoặc nhiều hơn những quả bóng cùng màu để loại bỏ chúng.