back to home dude

Bong bóng biển

Bong bóng biển

về Bong bóng biển

Hãy tạo những nhóm từ 3 bóng cùng màu trở lên để loại bỏ chúng.