back to home dude

Bóng bay thông minh

Bóng bay thông minh

Về Bóng bay thông minh

Hãy ấn những quả bóng bay vào móng tay. Bóng sẽ nổ và xu sẽ rơi vào túi.